Ondernemingsbeleid en doelstellingen

Inleiding

Het beleid van Fons van der Heijden is erop gericht te voldoen aan de wensen en eisen van haar opdrachtgevers.
De essentie van het kwaliteitssysteem bestaat eruit te voorzien in de levering van een volwaardig eindproduct, met
behulp van de door het kwaliteitssysteem aangegeven richtlijnen. Het kwaliteitssysteem van Fons van der Heijden is
gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015**.

De kernactiviteit van Fons van der Heijden is aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op gebied van
betonreparatie, isolatie, binnen-afbouw en het opzetten, aannemen en uitvoeren van bouwwerken.
Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het repareren c.q. renoveren van bouwconstructies en heeft daartoe alle
benodigde kennis, vakmanschap en materieel in eigen huis.
Uitvoering van de vereiste beproevingen, ter vaststelling van het vakmanschap en de projectkwaliteit, wordt
uitbesteedt aan een erkende onderzoeksinstelling.
Daarnaast beschikt Fons van der Heijden over een uitgebreid netwerk van toeleveringspartners.
Fons van der Heijden stelt zich uit hoofde van het beleid ten doel haar afnemers producten te leveren met een goede
prijs/prestatieverhouding overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving en de stand der techniek. Een
verhouding die Fons van der Heijden in het kader van haar permanente aandacht voor kwaliteit voortdurend tracht te
verbeteren. Randvoorwaarde voor dit beleid met betrekking tot de kwaliteit van haar producten vormt voor Fons van
der Heijden het vooraf beoordelen van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van zowel de eigen interne
organisatie als van externe organisatie, stakeholders etc.
Tijdens de jaarlijkse personeelsbijeenkomst worden deze aspecten van het beleid en de mogelijke invloed op de
context van de organisatie met het personeel doorgenomen.
Fons van der Heijden streeft in haar functioneren de realisatie na van principes en methoden van Integrale
Kwaliteitszorg. Dit betekent dat altijd de kwaliteitsgedachte, het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitssystematiek ingevoerd
en waar mogelijk verbeterd wordt. Als ondersteuning hiervoor heeft de directie van Fons van der Heijden aan alle medewerkers een kopie van de beleidsverklaring en een bedrijfsreglement uitgereikt.
Het beid wordt ontwikkeld, bijgesteld en gevormd in de jaarlijkse directiebeoordeling.
Het beleid wordt jaarlijks in concrete, meetbare en haalbare doelstellingen vastgelegd in de directiebeoordeling.

Doelstellingen:
In het kader van het kwaliteitsbeleid, gelden de volgende SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) doelstellingen:

– Het effectief, efficiënt en voortdurend voldoen aan de wensen en eisen van de klant.
– Het voortdurend voldoen aan de eisen, zoals omschreven in de NEN-EN-ISO 9001 norm.
– Het voortdurend optimaliseren van kwaliteit, veiligheid en welzijn voor alle medewerkers.
– Het voortdurend bezig zijn met het continu verbeteren van de organisatie.
– Het stimuleren van kostenbewust werken.

Bij het ostellen van kwaliteitsdoelstellingen wordt net als bij het opstellen van het beleid, vooraf op basis van
“Risk-based Thinking” beoordeeld wat de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van zowel de eigen interne
organsiatie als van externe organisatie, stakeholders etc. om de opgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.
Doelstellingen worden jaarlijks opgesteld en opgevolgd door middel van directiebeoordelingen.
De directie bepaalt of er en zo ja welke corrigerende maatregelen er genomen moeten worden.
Naast het voldoen aan bovengenoemde kwaliteitsnorm heeft de directie van Fons van der Heijden ook besloten te
voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 3201 en de VCA-richtlijn, één ster (*).

Opnieuw vastgesteld op: 08-04-2019

F.J.M. Hamers,
Directeur