Fons van der Heijden is een onderneming die zich wil profileren in het bieden van diensten en producten m.b.t.
onderhoud, verbouwing, gevelisolatie, betonreparatie en binnen-afbouwwerkzaamheden. Dit alles zowel in het lage
bulk marktsegment als ook in het specifieke hoogste marktsegment.
Het streven is om voor de medewerkers een passend inkomen te verschaffen en de productiewijze voortdurend te
optimaliseren rekening houdend met een maximale veiligheid en gezondheid van de medewerkers alsook het milieu.
Verder benadrukt de directie de maatschappelijke betrokkenheid wat inhoudt:
– Respecteren van geldende wetten, voorschriften en normen.
– Onderkennen van milieuvoorwaarden en daarnaar handelen.
De directie van Fons van der Heijden heeft de intentie, de bescherming van haar werknemers (inclusief derden) en
eigendommen tegen letsel en schade te waarborgen. Deze zorgplicht is gebaseerd op de stand van de wetenschap
en de professionele dienstverlening.
Bij het ten uitvoer brengen van deze betrokkenheid zal zij een veilige en gezonde werkomgeving onderhouden als
van toepassing in de bedrijfstak en in overeenstemming met de eisen* in de ARBO wet. Zij zal ernaar streven om alle voorzienbare gevaren te elimineren die zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziektes, brand, en
schade aan eigendommen en/of milieu. Waar nodig zal hiervoor een instructie worden gegeven aan alle operationele
medewerkers inclusief inleen en huurkrachten. De ontvangst van deze instructie wordt schriftelijk vastgelegd.
Tevens zal de directie al het mogelijke (binnen redelijke grenzen) doen ter voorkoming van phycho-sociale
arbeidsbelasting zoals seksuele intimidatie, pesten en werkdruk/werkstress.
De directie van Fons van der Heijden zal regelmatig de arbeidsomstandigheden toetsen aan de ervaringen die
daarmee zijn opgedaan en waar nodig aanpassen. Indien mogelijk zal de directie ook meewerken aan re-integratie
en het aanpassen van de werkplek t.b.v. de werknemer(s). Dit alles weer binnen redelijke grenzen.
Om tijdig op de hoogte te worden gesteld van mogelijke gevaren en/of risico’s heeft de directie een
preventiemedewerker aangesteld en een Risico- Inventarisatie en Evaluatie laten uitvoeren waarbij de afweging en de
inschatting naar redelijkheid is uitgevoerd. Deze RIE wordt samen met het veiligheidsbeleid geëvalueerd tijdens de
jaarlijkse personeelsbijeenkomst.
De directie van Fons van der Heijden heeft daartoe voldaan aan de eisen zoals vermeldt in de VCA-richtlijn uitgave
2017/6.0 één ster (*) en verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd aan de VGM-functionaris, welke
naast zijn andere werkzaamheden belast is met het op peil houden van dit veiligheidssysteem.
Daar waar nodig zal Fons van der Heijden, ter ondersteuning van de VGM-functionaris externe deskundigen, met
een minimumniveau van Middelbaar Veiligheids Kundige, inschakelen.
Het systeem zal daartoe als omschreven worden beoordeeld en waar nodig worden aangepast.
Alle operationele werknemers, inclusief iedereen, zoals deskundigen of vertegenwoordigers van de Arbodienst, die
toegang heeft tot de locatie, zijn gebonden aan de veiligheidseisen zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteits- en
veiligheidssysteem en de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met vastgestelde
procedures en de daarbij behorende filosofie tot continue verbetering.
De werknemer heeft hierbij de bevoegdheid om het werk te onderbreken bij acuut of dreigend gevaar.

 

Opnieuw vastgesteld op: 08-04-2019

F.J.M. Hamers,
Directeur